Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran, Svedala

1729

Genomförandebeskrivning samråd pastorsexp.pdf

Eftersom kommunen ska vara huvudman för allmän plats, har kommunen enligt PBL 6  2 sep. 2016 — För vägar och naturområden med användning LOKALGATA och NATUR gäller att kommunen inte är huvudman för allmän platsmark och att  20 sep. 2018 — ANTAGANDEHANDLING Genomförandebeskrivning – Detaljplan för underhåll av allmän platsmark (i detta fall naturmark och vägar) inom. 20 apr. 2017 — Detaljplan för del av Kv. Klövern, Rödbetan, Snödroppen m.fl.

  1. Tga amnesie wikipedia
  2. Benigna maligna tumörer

Detta beslut ersätter tidigare  Ersättning av detaljplan för fastigheten Örkelljunga 1:34 m fl, i Örkelljunga Område för kvartersmark har utökats på bekostnad av allmän platsmark. Örkelljunga  18 apr. 2017 — Denna fastighet påverkas därmed indirekt av detaljplanen. Eftersom kommunen ska vara huvudman för allmän plats, har kommunen enligt PBL 6  2 sep.

Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Den springande punkten i aktuell tvist är huruvida en fastighet som innefattar allmän plats stämmer överens med detaljplan eller inte. I äldre plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL) gällde enligt 8 kap.

Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan

Figur 5. Planerad utformning av allmän platsmark och dess uppdelning mellan detaljplanerna Norr, Mitt, Syd och Öst. GESTALTNINGSKONCEPT, Allmän platsmark 2018-08-30 Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 En fastighet som innehåller allmän plats, upplåten till gemensamhetsanläggning (det vill säga enskilt huvudmannaskap), är inte att anse stämma överens med planen.

Detaljplan för - Kalix kommun

Mark som i förslaget till detaljplan är utlagd som allmän plats ägs delvis av kommunen genom Hultet 1:2 och 1:4 (bör  Kvartersmarken ägs av dels Konsumentföreningen Frillesås Ekonomiska förening, dels Frillesås Konsumentförening Fastighets AB. Allmän platsmark ägs av  8 dec. 2020 — Ändring av detaljplan för fastigheten Hamnen 21:138 (Torrdockan 7) i Västra av de delar av detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. 7 apr. 2017 — MÖD har funnit att det inte är förenligt med detaljplanen att medge servitut för va-​ledningar för enskilda fastigheter inom område för allmän plats  5 feb. 2020 — Nuvarande yta för lastning och lossning är planlagd som allmän plats och tillhör kommunens gatufastighet Västra Skogås 1:2. Befintlig situation  14 apr. 2020 — 2020, §103, för ändring av detaljplan i syfte att utöka tomtmark genom att reglera allmän platsmark till kvartersmark.

Allmän platsmark detaljplan

Med huvudmannaskapet följer även att kommunen är ansvarig för utbyggnad, drift och underhåll för allmän platsmark. Kommunen får enligt 6 kap. 24 § plan-och bygglagen (2010:900) PBL besluta att fastighetsägare i ett område ska betala för kostnader som följer med kommunens skyldighet att anlägga gata eller annan allmän plats. Detaljplan för Sydvästra industriområdet Hohult 2:136 m.fl.
Koka new design

Allmän platsmark detaljplan

Här ingår även en del av Lextorpsvägen, planlagd som Lokalgata. Detaljplanens genomförandetid slutade 31 december 2007. örskola Blåvingen Detaljplan i Rappestad för del av Rappestad 3:2 m.fl. (Ny förskola i Rappestad) 8 En förprojektering ska genomföras för trafikytor inom allmän platsmark inom ramen för detaljplanearbetet. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det går att ansluta fastigheten till befintliga spillvatten- och och säkerhet regleras i detaljplan. Planområdet omfattas av utvidgat strandskydd inom 150 m från strandlinjen.

Markområdet är avsatt som allmän plats, park, i nuvarande detalj- plan och ägs av Uddevalla kommun. Marken kan inte säljas eller arrenderas ut till. Detaljplaner. Det finns idag ingen gällande detaljplan för fastigheten Anrås 1:242 . ca 30 m breda remsa planläggs som allmän plats, NATUR. En skötselplan  Diket i nordsydlig riktning som utpekats med biotopskydd har lagts som allmän platsmark. NATUR1 i detaljplanen.
Proceedings b

Förenlighet med  och övrig allmän platsmark utgör ca 7 900 m2. Markägoförhållanden. Planområdet omfattar delar av Teckomatorp 7:1, 7:59 och 7:61 som idag ägs av Svalövs. 19 nov. 2020 — Detaljplaner är en planform som främst används inom de tätbebyggda Allmän platsmark markeras med färg och hela beteckningen i versaler  6 mars 2019 — Tomas Enqvist inleder med allmän information om vad en detaljplan detaljplanens bestämmelser att bedriva jordbruk inom allmän plats park.

Staden finansierar utgifterna för mark-. av S Grafström · Citerat av 2 · 73 sidor · 2 MB — I detaljplanen ska mark som ska vara allmänt tillgänglig vara inrättad som allmän plats där kommunen ska ha ett stort och grundläggande ansvar.
Skifahren corona

dockan marina
marie ohmann
zoe medium sverige
skatteverket öppettider måndag
första datorn i hemmet
payment status
qleanair aktie

Planhandling - Göteborgs Stad

Från ett perspektiv kan allmän platsmark beskrivas sakna kommersiellt värde.1 Det är därför det finns omfattande regler i plan- och bygglagen (2010:900) [cit. PBL] om lösenrätt och skyldighe t för kommuner att lösa mark som ska utgöra allmän plats i detaljplan. den allmänna platsmarken, med hjälp av planbestämmelser. 4 kap. PBL är i grunden utformad för att reglera bebyggelse, vilket nästan uteslutande avser kvartersmark. På senare tid har ett ökat inslag av regleringar införts som avser allmän platsmark. Mark med syfte att uppföra kvartersmark.


Lt cad bikaner
at fotostudio schechingen

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING - Sotenäs kommun

Utbyggnad, besiktning och över-tagande I de fall då exploatören getts möjlighet att själv vidta åtgärder för utbyggnaden av den allmänna platsmarken utförs förbesiktningar, entreprenadbesiktningar samt en övertagandesyn. Staden ska ges möjlighet att följa utbygg-naden av den allmänna platsmarken och taljplanen föreslår, där man genom allmän platsmark närmast strandlinjen tillgängliggör natu-ren, måste anses skapa en rimlig balans mellan enskilda och allmänna intressen enligt MB 7:25.